ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 270 175 238 251 103 50 1,087 270 175 238 251 103 50 1,087
วิศวกรรมไฟฟ้า 187 66 137 109 39 14 552 187 66 137 109 39 14 552
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 22 8 30 22 8 30
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 16 11 16 8 51 16 11 16 8 51
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 36 3 9 13 12 1 74 36 3 9 13 12 1 74
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 94 63 99 63 3 5 327 94 63 99 63 3 5 327
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 57 13 70 57 13 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 39 56 48 88 46 33 310 39 56 48 88 46 33 310
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 39 56 48 88 46 33 310 39 56 48 88 46 33 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 44 53 53 54 18 3 225 44 53 53 54 18 3 225
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 8 20 16 58 14 8 20 16 58
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 44 39 45 34 2 3 167 44 39 45 34 2 3 167
รวมทั้งหมด 270 175 238 251 103 50 1,087 270 175 238 251 103 50 1,087