ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 328 255 37 8 628 482 393 409 330 106 50 1,770 810 648 446 338 106 50 2,398
วิศวกรรมเครื่องกล 73 77 9 2 161 99 95 104 62 7 8 375 172 172 113 64 7 8 536
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 41 6 2 83 34 41 6 2 83
ปวส.ช่างยนต์ 39 36 3 78 39 36 3 78
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 40 31 36 19 2 128 40 31 36 19 2 128
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 59 64 68 43 5 8 247 59 64 68 43 5 8 247
วิศวกรรมไฟฟ้า 121 83 3 207 227 160 174 137 20 10 728 348 243 177 137 20 10 935
ปวส.ไฟฟ้า 63 34 97 63 34 97
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 30 24 1 55 30 24 1 55
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 28 25 2 55 28 25 2 55
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 44 45 20 3 112 44 45 20 3 112
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 43 43 27 36 2 151 43 43 27 36 2 151
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 48 50 29 37 9 6 179 48 50 29 37 9 6 179
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 92 67 73 44 6 4 286 92 67 73 44 6 4 286
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 74 37 12 5 128 68 59 56 58 44 28 313 142 96 68 63 44 28 441
ปวส.ช่างก่อสร้าง 74 37 12 5 128 74 37 12 5 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 68 59 56 58 44 28 313 68 59 56 58 44 28 313
วิศวกรรมอุตสาหการ 60 58 13 1 132 88 79 75 73 35 4 354 148 137 88 74 35 4 486
ปวส.ช่างโลหะ 23 23 12 1 59 23 23 12 1 59
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 35 1 73 37 35 1 73
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 34 20 13 6 9 82 34 20 13 6 9 82
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 54 59 62 67 26 4 272 54 59 62 67 26 4 272
รวมทั้งหมด 328 255 37 8 628 482 393 409 330 106 50 1,770 810 648 446 338 106 50 2,398