ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 22 22 40 8 92 15 46 2 1 64 37 22 86 10 1 156
วิศวกรรมเครื่องกล 14 17 34 7 72 4 30 34 18 17 64 7 106
ปวส.ช่างยนต์ 14 17 34 7 72 14 17 34 7 72
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 4 4 4 4
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 30 30 30 30
วิศวกรรมไฟฟ้า 8 5 6 1 20 11 16 1 28 19 5 22 1 1 48
ปวส.ไฟฟ้า 8 5 6 1 20 8 5 6 1 20
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 16 1 17 16 1 17
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 11 11 11 11
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 2 2
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 22 22 40 8 92 15 46 2 1 64 37 22 86 10 1 156