ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 28 27 7 62 90 18 74 14 196 118 45 81 14 258
วิศวกรรมเครื่องกล 28 27 7 62 31 6 26 5 68 59 33 33 5 130
ปวส.ช่างยนต์ 28 27 7 62 28 27 7 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 31 6 26 5 68 31 6 26 5 68
วิศวกรรมไฟฟ้า 28 10 26 8 72 28 10 26 8 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 10 26 8 72 28 10 26 8 72
วิศวกรรมอุตสาหการ 31 2 22 1 56 31 2 22 1 56
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 31 2 22 1 56 31 2 22 1 56
รวมทั้งหมด 28 27 7 62 90 18 74 14 196 118 45 81 14 258