ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 163 201 26 13 403 800 649 700 678 426 260 3,513 7 7 8 10 12 44 970 857 734 701 438 260 3,960
วิศวกรรมเครื่องกล 31 31 9 5 76 121 141 168 144 94 63 731 4 1 6 3 4 18 156 173 183 152 98 63 825
ปวส.ช่างยนต์ 31 31 9 5 76 31 31 9 5 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 26 19 17 28 24 10 124 26 19 17 28 24 10 124
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 28 23 23 18 13 7 112 28 23 23 18 13 7 112
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 60 3 63 60 3 63
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 67 99 68 95 57 46 432 67 99 68 95 57 46 432
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 1 6 3 4 18 4 1 6 3 4 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 66 125 11 4 206 291 224 260 242 164 118 1,299 3 6 2 7 8 26 360 355 273 253 172 118 1,531
ปวส.ไฟฟ้า 34 32 2 1 69 34 32 2 1 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 32 93 9 3 137 32 93 9 3 137
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 59 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 37 15 36 35 46 169 37 15 36 35 46 169
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 19 3 6 28 19 3 6 28
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61 86 78 84 58 55 422 61 86 78 84 58 55 422
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 137 101 84 64 31 10 427 137 101 84 64 31 10 427
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 64 55 34 7 160 64 55 34 7 160
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 6 2 7 8 26 3 6 2 7 8 26
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 141 113 137 141 70 28 630 141 113 137 141 70 28 630
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 25 24 33 29 8 149 30 25 24 33 29 8 149
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 31 24 32 28 5 2 122 31 24 32 28 5 2 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 80 64 81 80 36 18 359 80 64 81 80 36 18 359
วิศวกรรมอุตสาหการ 66 45 6 4 121 247 171 135 151 98 51 853 313 216 141 155 98 51 974
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 22 1 38 15 22 1 38
ปวส.ช่างโลหะ 13 5 4 22 13 5 4 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 51 10 61 51 10 61
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 24 28 28 2 1 121 38 24 28 28 2 1 121
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 61 64 50 46 42 24 287 61 64 50 46 42 24 287
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 148 83 57 76 54 26 444 148 83 57 76 54 26 444
รวมทั้งหมด 163 201 26 13 403 800 649 700 678 426 260 3,513 7 7 8 10 12 44 970 857 734 701 438 260 3,960