ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 22 20 4 1 47 112 84 78 94 27 2 397 16 3 1 1 1 22 150 107 83 96 28 2 466
พืชศาสตร์ 6 1 7 25 24 23 14 2 88 6 1 1 8 6 32 26 23 14 2 103
ปวส.พืชศาสตร์ 6 1 7 6 1 7
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8 5 10 5 2 30 8 5 10 5 2 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 17 19 13 9 58 17 19 13 9 58
วท.ม.พืชศาสตร์ 6 1 1 8 6 1 1 8
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 22 22 84 84 106 106
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 22 22 22 22
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 84 84 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 11 2 1 14 26 41 61 12 140 37 43 62 12 154
ปวส.สัตวศาสตร์ 8 2 10 8 2 10
ปวส.ประมง 3 1 4 3 1 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 14 30 48 6 98 14 30 48 6 98
วท.บ.ประมง 12 11 13 6 42 12 11 13 6 42
อุตสาหกรรมเกษตร 3 1 4 28 33 13 10 1 85 10 2 1 1 14 38 38 14 11 2 103
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 1 4 3 1 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 28 14 13 10 65 28 14 13 10 65
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 19 1 20 19 1 20
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 10 2 1 1 14 10 2 1 1 14
รวมทั้งหมด 22 20 4 1 47 112 84 78 94 27 2 397 16 3 1 1 1 22 150 107 83 96 28 2 466