ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 1 1,004 962 860 981 271 109 4,187 8 20 28 1,012 982 861 981 271 109 4,216
บริหารธุรกิจ 1 1 716 663 510 640 172 64 2,765 8 20 28 724 683 511 640 172 64 2,794
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 68 58 39 66 11 3 245 68 58 39 66 11 3 245
บธ.บ.การตลาด 222 182 172 23 15 614 222 182 172 23 15 614
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 520 520 520 520
บธ.บ.การจัดการ 188 105 197 26 11 527 188 105 197 26 11 527
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 128 118 120 90 73 29 558 128 118 120 90 73 29 558
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 77 64 115 39 6 301 77 64 115 39 6 301
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 8 20 28 8 20 28
บัญชี 166 188 191 175 85 43 848 166 188 191 175 85 43 848
บช.บ.การบัญชี 166 188 191 175 85 43 848 166 188 191 175 85 43 848
ศิลปศาสตร์ 122 111 159 166 14 2 574 122 111 159 166 14 2 574
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 60 108 109 11 2 290 60 108 109 11 2 290
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 54 51 51 57 3 216 54 51 51 57 3 216
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 68 68 68 68
รวมทั้งหมด 1 1 1,004 962 860 981 271 109 4,187 8 20 28 1,012 982 861 981 271 109 4,216