ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 39 31 11 5 86 76 27 5 108 115 31 38 10 194
วิศวกรรมเครื่องกล 8 7 10 5 30 12 24 2 38 20 7 34 7 68
ปวส.ช่างกลเกษตร 5 5 5 5
ปวส.ช่างยนต์ 8 7 10 25 8 7 10 25
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 12 12 12 12
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 24 2 26 24 2 26
วิศวกรรมไฟฟ้า 15 15 30 51 51 66 15 81
ปวส.ไฟฟ้า 15 15 30 15 15 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 51 51 51 51
วิศวกรรมอุตสาหการ 16 9 1 26 13 3 3 19 29 9 4 3 45
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 16 9 1 26 16 9 1 26
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 3 3 6 3 3 6
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 13 13 13
รวมทั้งหมด 39 31 11 5 86 76 27 5 108 115 31 38 10 194