ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 258 174 235 212 24 80 983 258 174 235 212 24 80 983
วิศวกรรมไฟฟ้า 178 66 135 84 24 25 512 178 66 135 84 24 25 512
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 21 8 29 21 8 29
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 15 11 16 8 50 15 11 16 8 50
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 33 3 8 13 11 68 33 3 8 13 11 68
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 90 63 99 39 6 297 90 63 99 39 6 297
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 55 13 68 55 13 68
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 37 55 48 74 50 264 37 55 48 74 50 264
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 37 55 48 74 50 264 37 55 48 74 50 264
วิศวกรรมอุตสาหการ 43 53 52 54 5 207 43 53 52 54 5 207
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 8 20 1 43 14 8 20 1 43
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 43 39 44 34 4 164 43 39 44 34 4 164
รวมทั้งหมด 258 174 235 212 24 80 983 258 174 235 212 24 80 983