ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 1 350 299 191 164 5 1,009 350 299 191 164 6 1,010
บริหารธุรกิจ 1 1 177 133 89 78 2 479 177 133 89 78 3 480
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 120 120 120 120
บธ.บ.การจัดการ 42 22 8 1 73 42 22 8 1 73
บธ.บ.การตลาด 35 25 33 93 35 25 33 93
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 57 56 42 37 1 193 57 56 42 37 1 193
บัญชี 125 108 53 71 2 359 125 108 53 71 2 359
บช.บ.การบัญชี 125 108 53 71 2 359 125 108 53 71 2 359
ศิลปศาสตร์ 48 58 49 15 1 171 48 58 49 15 1 171
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 22 22 14 1 72 13 22 22 14 1 72
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 35 36 27 1 99 35 36 27 1 99
รวมทั้งหมด 1 1 350 299 191 164 5 1,009 350 299 191 164 6 1,010