ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 34 57 11 102 97 137 99 140 19 492 1 1 131 194 99 140 31 595
พืชศาสตร์ 7 19 3 29 35 26 32 4 97 7 54 26 32 7 126
ปวส.พืชศาสตร์ 7 19 3 29 7 19 3 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 35 26 32 4 97 35 26 32 4 97
เรียนรวม 70 70 70 70
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 70 70 70 70
วิทยาศาสตร์ 7 11 12 14 44 7 11 12 14 44
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 11 12 14 44 7 11 12 14 44
สัตวศาสตร์และประมง 18 13 4 35 54 41 59 2 156 18 67 41 59 6 191
ปวส.ประมง 4 3 4 11 4 3 4 11
ปวส.สัตวศาสตร์ 14 10 24 14 10 24
วท.บ.ประมง 9 4 24 37 9 4 24 37
วท.บ.สัตวศาสตร์ 45 37 35 2 119 45 37 35 2 119
อุตสาหกรรมเกษตร 9 25 4 38 20 37 20 35 13 125 1 1 29 62 20 35 18 164
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 1 4 3 1 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 9 22 3 34 9 22 3 34
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 11 27 12 20 5 75 11 27 12 20 5 75
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 10 8 15 8 50 9 10 8 15 8 50
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 34 57 11 102 97 137 99 140 19 492 1 1 131 194 99 140 31 595