ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 25 26 3 54 89 18 74 6 187 114 44 74 6 3 241
วิศวกรรมเครื่องกล 25 26 3 54 31 6 26 2 65 56 32 26 2 3 119
ปวส.ช่างยนต์ 25 26 3 54 25 26 3 54
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 31 6 26 2 65 31 6 26 2 65
วิศวกรรมไฟฟ้า 27 10 26 4 67 27 10 26 4 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 27 10 26 4 67 27 10 26 4 67
วิศวกรรมอุตสาหการ 31 2 22 55 31 2 22 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 31 2 22 55 31 2 22 55
รวมทั้งหมด 25 26 3 54 89 18 74 6 187 114 44 74 6 3 241