ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12 11 12 29 13 77 12 11 12 29 13 77
การออกแบบ 12 11 12 29 13 77 12 11 12 29 13 77
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 12 11 12 29 13 77 12 11 12 29 13 77
รวมทั้งหมด 12 11 12 29 13 77 12 11 12 29 13 77