ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,136 985 825 826 526 4,298 4 8 20 32 1,140 993 825 826 546 4,330
บริหารธุรกิจ 788 712 538 494 328 2,860 4 8 20 32 792 720 538 494 348 2,892
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 37 45 55 36 34 207 37 45 55 36 34 207
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 565 492 1,057 565 492 1,057
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 186 175 361 186 175 361
บธ.บ.การจัดการ 125 92 51 268 125 92 51 268
บธ.บ.การตลาด 171 177 28 376 171 177 28 376
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 76 59 73 208 76 59 73 208
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 111 130 142 383 111 130 142 383
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 4 8 20 32 4 8 20 32
บัญชี 189 157 177 173 177 873 189 157 177 173 177 873
บช.บ.การบัญชี 189 157 177 173 177 873 189 157 177 173 177 873
ศิลปศาสตร์ 159 116 110 159 21 565 159 116 110 159 21 565
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 60 107 15 182 60 107 15 182
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 56 50 50 52 6 214 56 50 50 52 6 214
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 103 66 169 103 66 169
รวมทั้งหมด 1,136 985 825 826 526 4,298 4 8 20 32 1,140 993 825 826 546 4,330