ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 92 151 37 280 826 753 626 529 71 670 3,475 8 7 22 37 926 911 626 529 71 729 3,792
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 105 121 86 61 71 68 512 105 121 86 61 71 68 512
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 31 30 25 24 33 8 151 31 30 25 24 33 8 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 37 9 33 59 138 37 9 33 59 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 41 54 95 41 54 95
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 37 24 28 5 1 128 33 37 24 28 5 1 128
วิศวกรรมเครื่องกล 16 27 10 53 148 109 137 107 189 690 4 8 12 164 140 137 107 207 755
ปวส.ช่างยนต์ 16 27 10 53 16 27 10 53
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 33 23 19 16 31 122 33 23 19 16 31 122
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 61 63 98 68 126 416 61 63 98 68 126 416
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 54 23 20 23 26 146 54 23 20 23 26 146
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 8 12 4 8 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 55 63 9 127 292 224 177 152 189 1,034 8 3 14 25 355 290 177 152 212 1,186
ปวส.ไฟฟ้า 34 33 1 68 34 33 1 68
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 21 30 8 59 21 30 8 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 180 133 97 45 38 493 180 133 97 45 38 493
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61 58 80 57 109 365 61 58 80 57 109 365
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 10 10 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 50 32 82 50 32 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 51 33 84 51 33 84
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 3 14 25 8 3 14 25
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 103 106 87 104 55 455 103 106 87 104 55 455
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 36 28 24 32 4 124 36 28 24 32 4 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 67 78 63 72 51 331 67 78 63 72 51 331
วิศวกรรมอุตสาหการ 21 61 18 100 178 193 139 105 169 784 199 254 139 105 187 884
ปวส.ช่างโลหะ 12 12 12 12
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 46 46 46 46
ปวส.ช่างกลโรงงาน 21 15 6 42 21 15 6 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 122 137 76 56 106 497 122 137 76 56 106 497
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 56 56 63 49 63 287 56 56 63 49 63 287
รวมทั้งหมด 92 151 37 280 826 753 626 529 71 670 3,475 8 7 22 37 926 911 626 529 71 729 3,792