ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 164 110 137 3 414 47 47 63 9 5 22 11 110 4 4 278 119 142 22 14 575
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 164 110 137 3 414 164 110 137 3 414
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 21 27 28 76 21 27 28 76
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 75 56 82 3 216 75 56 82 3 216
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 27 27 87 33 27 27 87
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 35 35 35 35
สหวิทยาการ 47 47 63 9 5 22 11 110 4 4 114 9 5 22 11 161
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 47 47 47 47
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 22 11 38 5 22 11 38
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 10 9 19 10 9 19
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 26 26 26 26
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 27 27 27 27
วศ.ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการ 4 4 4 4
รวมทั้งหมด 164 110 137 3 414 47 47 63 9 5 22 11 110 4 4 278 119 142 22 14 575