ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 243 255 174 208 164 1,044 243 255 174 208 164 1,044
วิศวกรรมไฟฟ้า 124 175 66 116 51 532 124 175 66 116 51 532
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 40 55 13 108 40 55 13 108
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 8 8
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 15 12 27 15 12 27
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 22 30 3 8 19 82 22 30 3 8 19 82
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 62 90 63 80 12 307 62 90 63 80 12 307
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 62 37 55 48 78 280 62 37 55 48 78 280
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 62 37 55 48 78 280 62 37 55 48 78 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 57 43 53 44 35 232 57 43 53 44 35 232
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 8 20 42 14 8 20 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 57 43 39 36 15 190 57 43 39 36 15 190
รวมทั้งหมด 243 255 174 208 164 1,044 243 255 174 208 164 1,044