ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 4 2 4 10 91 56 65 91 20 323 2 2 95 58 65 91 26 335
พืชศาสตร์ 1 1 35 51 10 96 1 35 51 10 97
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 1 1
วท.บ.พืชศาสตร์ 35 51 10 96 35 51 10 96
เรียนรวม 4 4 45 31 76 49 31 80
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 4 4 4 4
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 45 31 76 45 31 76
วิทยาศาสตร์ 33 22 5 13 7 80 33 22 5 13 7 80
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33 22 5 13 7 80 33 22 5 13 7 80
สัตวศาสตร์และประมง 1 2 3 17 18 3 38 1 17 18 5 41
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 2 3 1 2 3
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 13 18 3 34 13 18 3 34
อุตสาหกรรมเกษตร 2 2 13 3 8 9 33 2 2 13 3 8 9 4 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 13 3 8 9 33 13 3 8 9 33
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 4 2 4 10 91 56 65 91 20 323 2 2 95 58 65 91 26 335