ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 25 25 14 64 106 89 18 24 1 238 131 114 18 24 1 14 302
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 106 89 18 24 1 238 106 89 18 24 1 238
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 35 27 10 11 83 35 27 10 11 83
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 31 2 6 76 37 31 2 6 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 34 31 6 7 1 79 34 31 6 7 1 79
วิศวกรรมเครื่องกล 25 25 14 64 25 25 14 64
ปวส.ช่างยนต์ 25 25 14 64 25 25 14 64
รวมทั้งหมด 25 25 14 64 106 89 18 24 1 238 131 114 18 24 1 14 302