ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 40 57 20 117 224 265 139 156 31 815 264 322 139 156 51 932
บริหารธุรกิจ 40 57 20 117 128 141 55 71 6 401 168 198 55 71 26 518
ปวส.การจัดการ 15 19 2 36 15 19 2 36
ปวส.การตลาด 14 16 11 41 14 16 11 41
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 22 7 40 11 22 7 40
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 128 141 269 128 141 269
บธ.บ.การจัดการ 38 52 4 94 38 52 4 94
บธ.บ.การตลาด 16 19 1 36 16 19 1 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 2 1 1 2
บัญชี 87 110 60 50 20 327 87 110 60 50 20 327
บช.บ.การบัญชี 87 110 60 50 20 327 87 110 60 50 20 327
ศิลปศาสตร์ 9 14 24 35 5 87 9 14 24 35 5 87
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 8 17 21 1 56 9 8 17 21 1 56
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 7 14 4 31 6 7 14 4 31
รวมทั้งหมด 40 57 20 117 224 265 139 156 31 815 264 322 139 156 51 932