ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 163 143 80 101 12 499 163 143 80 101 12 499
บริหารธุรกิจ 97 56 57 68 6 284 97 56 57 68 6 284
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 69 56 125 69 56 125
บธ.บ.การจัดการ 23 22 4 49 23 22 4 49
บธ.บ.การตลาด 32 34 1 67 32 34 1 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 28 2 12 1 43 28 2 12 1 43
บัญชี 66 87 23 33 6 215 66 87 23 33 6 215
บช.บ.การบัญชี 66 87 23 33 6 215 66 87 23 33 6 215
รวมทั้งหมด 163 143 80 101 12 499 163 143 80 101 12 499