ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 1 227 275 255 185 28 970 227 275 255 185 29 971
บริหารธุรกิจ 1 1 87 111 94 85 14 391 87 111 94 85 15 392
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 87 111 198 87 111 198
บธ.บ.การจัดการ 33 20 3 56 33 20 3 56
บธ.บ.การตลาด 34 25 59 34 25 59
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 27 40 11 78 27 40 11 78
บัญชี 109 121 105 51 10 396 109 121 105 51 10 396
บช.บ.การบัญชี 109 121 105 51 10 396 109 121 105 51 10 396
ศิลปศาสตร์ 31 43 56 49 4 183 31 43 56 49 4 183
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 21 22 3 46 21 22 3 46
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 24 30 35 27 1 117 24 30 35 27 1 117
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 7 13 20 7 13 20
รวมทั้งหมด 1 1 227 275 255 185 28 970 227 275 255 185 29 971