ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 125 122 131 145 19 542 125 122 131 145 19 542
บริหารธุรกิจ 54 66 54 79 9 262 54 66 54 79 9 262
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 54 66 120 54 66 120
บธ.บ.การจัดการ 27 50 5 82 27 50 5 82
บธ.บ.การตลาด 13 16 1 30 13 16 1 30
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 14 13 3 30 14 13 3 30
บัญชี 58 48 66 51 8 231 58 48 66 51 8 231
บช.บ.การบัญชี 58 48 66 51 8 231 58 48 66 51 8 231
ศิลปศาสตร์ 13 8 11 15 2 49 13 8 11 15 2 49
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 13 8 11 15 2 49 13 8 11 15 2 49
รวมทั้งหมด 125 122 131 145 19 542 125 122 131 145 19 542