ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 1 4 5 84 56 62 90 17 309 2 2 84 57 62 90 23 316
พืชศาสตร์ 32 50 10 92 32 50 10 92
วท.บ.พืชศาสตร์ 32 50 10 92 32 50 10 92
เรียนรวม 41 31 72 41 31 72
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 41 31 72 41 31 72
วิทยาศาสตร์ 31 22 5 13 4 75 31 22 5 13 4 75
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 31 22 5 13 4 75 31 22 5 13 4 75
สัตวศาสตร์และประมง 1 2 3 17 18 3 38 1 17 18 5 41
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 2 3 1 2 3
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 13 18 3 34 13 18 3 34
อุตสาหกรรมเกษตร 2 2 12 3 8 9 32 2 2 12 3 8 9 4 36
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12 3 8 9 32 12 3 8 9 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 1 4 5 84 56 62 90 17 309 2 2 84 57 62 90 23 316