ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 14 10 20 44 77 14 8 99 91 24 28 143
วิศวกรรมเครื่องกล 6 8 17 31 43 4 7 54 49 12 24 85
ปวส.ช่างยนต์ 6 8 17 31 6 8 17 31
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 43 4 47 43 4 47
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 7 7 7 7
วิศวกรรมไฟฟ้า 8 2 3 13 34 10 1 45 42 12 4 58
ปวส.ไฟฟ้า 8 2 3 13 8 2 3 13
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 34 10 44 34 10 44
รวมทั้งหมด 14 10 20 44 77 14 8 99 91 24 28 143