ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 19 25 1 45 55 141 28 25 1 250 74 166 28 25 2 295
บริหารธุรกิจ 19 25 1 45 48 136 21 19 224 67 161 21 19 1 269
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 7 15 8 7 15
ปวส.การจัดการ 11 18 1 30 11 18 1 30
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 28 39 67 28 39 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20 97 117 20 97 117
บธ.บ.การจัดการ 21 19 40 21 19 40
ศิลปศาสตร์ 7 5 7 6 1 26 7 5 7 6 1 26
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 7 5 7 6 1 26 7 5 7 6 1 26
รวมทั้งหมด 19 25 1 45 55 141 28 25 1 250 74 166 28 25 2 295