ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 74 34 12 120 150 87 102 92 27 458 1 1 224 121 102 92 40 579
พืชศาสตร์ 17 7 6 30 24 24 9 57 17 7 24 24 15 87
ปวส.พืชศาสตร์ 17 7 6 30 17 7 6 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 24 24 9 57 24 24 9 57
เรียนรวม 2 2 111 62 173 113 62 175
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 2 2
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 111 62 173 111 62 173
วิทยาศาสตร์ 11 6 11 11 39 11 6 11 11 39
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 6 11 11 39 11 6 11 11 39
สัตวศาสตร์และประมง 32 18 3 53 31 40 3 74 32 18 31 40 6 127
ปวส.ประมง 14 3 2 19 14 3 2 19
ปวส.สัตวศาสตร์ 18 15 1 34 18 15 1 34
วท.บ.ประมง 5 4 3 12 5 4 3 12
วท.บ.สัตวศาสตร์ 26 36 62 26 36 62
อุตสาหกรรมเกษตร 23 9 3 35 28 19 36 17 15 115 1 1 51 28 36 17 19 151
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 3 3
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 23 9 32 23 9 32
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 16 11 27 9 3 66 16 11 27 9 3 66
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12 8 9 8 12 49 12 8 9 8 12 49
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 74 34 12 120 150 87 102 92 27 458 1 1 224 121 102 92 40 579