ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 25 21 10 56 102 88 18 23 231 127 109 18 23 10 287
วิศวกรรมเครื่องกล 25 21 10 56 33 30 6 7 76 58 51 6 7 10 132
ปวส.ช่างยนต์ 25 21 10 56 25 21 10 56
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 33 30 6 7 76 33 30 6 7 76
วิศวกรรมไฟฟ้า 32 27 10 11 80 32 27 10 11 80
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 32 27 10 11 80 32 27 10 11 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 37 31 2 5 75 37 31 2 5 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 31 2 5 75 37 31 2 5 75
รวมทั้งหมด 25 21 10 56 102 88 18 23 231 127 109 18 23 10 287