ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 83 141 34 258 762 708 605 519 70 641 3,305 9 5 19 33 854 854 605 519 70 694 3,596
วิศวกรรมเครื่องกล 15 25 9 49 135 103 132 105 185 660 4 7 11 150 132 132 105 201 720
ปวส.ช่างยนต์ 15 25 9 49 15 25 9 49
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 27 21 18 16 31 113 27 21 18 16 31 113
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 49 22 20 22 26 139 49 22 20 22 26 139
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 59 60 94 67 122 402 59 60 94 67 122 402
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 7 11 4 7 11
วิศวกรรมไฟฟ้า 51 60 8 119 309 264 202 155 33 234 1,197 9 1 12 22 369 325 202 155 33 254 1,338
ปวส.ไฟฟ้า 33 32 1 66 33 32 1 66
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 18 28 7 53 18 28 7 53
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 50 32 82 50 32 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 35 51 86 35 51 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 34 7 33 56 130 34 7 33 56 130
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 10 10 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 54 54 75 54 104 341 54 54 75 54 104 341
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 170 127 93 44 34 468 170 127 93 44 34 468
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 50 30 80 50 30 80
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 9 1 12 22 9 1 12 22
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 128 121 111 126 32 60 578 128 121 111 126 32 60 578
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 29 22 25 23 32 7 138 29 22 25 23 32 7 138
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 34 21 24 32 3 114 34 21 24 32 3 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 65 78 62 71 50 326 65 78 62 71 50 326
วิศวกรรมอุตสาหการ 17 56 17 90 190 220 160 133 5 162 870 207 276 160 133 5 179 960
ปวส.ช่างกลโรงงาน 17 14 6 37 17 14 6 37
ปวส.ช่างโลหะ 11 11 11 11
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 42 42 42 42
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 32 36 24 28 5 1 126 32 36 24 28 5 1 126
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 48 53 61 49 61 272 48 53 61 49 61 272
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 110 131 75 56 100 472 110 131 75 56 100 472
รวมทั้งหมด 83 141 34 258 762 708 605 519 70 641 3,305 9 5 19 33 854 854 605 519 70 694 3,596