ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 39 52 18 109 213 261 137 155 29 795 252 313 137 155 47 904
บริหารธุรกิจ 39 52 18 109 121 140 55 70 5 391 160 192 55 70 23 500
ปวส.การจัดการ 15 17 1 33 15 17 1 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 20 7 37 10 20 7 37
ปวส.การตลาด 14 15 10 39 14 15 10 39
บธ.บ.การจัดการ 38 51 3 92 38 51 3 92
บธ.บ.การตลาด 16 19 1 36 16 19 1 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 2 1 1 2
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 121 140 261 121 140 261
บัญชี 83 107 60 50 20 320 83 107 60 50 20 320
บช.บ.การบัญชี 83 107 60 50 20 320 83 107 60 50 20 320
ศิลปศาสตร์ 9 14 22 35 4 84 9 14 22 35 4 84
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 8 16 21 1 55 9 8 16 21 1 55
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 14 3 29 6 6 14 3 29
รวมทั้งหมด 39 52 18 109 213 261 137 155 29 795 252 313 137 155 47 904