ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 39 52 18 109 213 261 137 155 29 795 252 313 137 155 47 904
บริหารธุรกิจ 39 52 18 109 121 140 55 70 5 391 160 192 55 70 23 500
ปวส.การจัดการ 15 17 1 33 15 17 1 33
ปวส.การตลาด 14 15 10 39 14 15 10 39
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 20 7 37 10 20 7 37
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 121 140 261 121 140 261
บธ.บ.การจัดการ 38 51 3 92 38 51 3 92
บธ.บ.การตลาด 16 19 1 36 16 19 1 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 2 1 1 2
บัญชี 83 107 60 50 20 320 83 107 60 50 20 320
บช.บ.การบัญชี 83 107 60 50 20 320 83 107 60 50 20 320
ศิลปศาสตร์ 9 14 22 35 4 84 9 14 22 35 4 84
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 8 16 21 1 55 9 8 16 21 1 55
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 14 3 29 6 6 14 3 29
รวมทั้งหมด 39 52 18 109 213 261 137 155 29 795 252 313 137 155 47 904