ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 15 18 4 37 96 106 61 64 13 340 7 13 4 24 118 137 61 64 21 401
พืชศาสตร์ 2 2 14 16 10 40 5 4 1 10 7 4 14 16 11 52
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 2 7 14 5 2 7 14
วท.บ.พืชศาสตร์ 9 14 3 26 9 14 3 26
วท.ม.พืชศาสตร์ 5 4 1 10 5 4 1 10
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 13 18 31 53 81 134 66 99 165
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 13 18 31 13 18 31
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 53 81 134 53 81 134
สัตวศาสตร์และประมง 1 1 16 36 2 54 16 36 3 55
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 8 25 1 34 8 25 1 34
วท.บ.ประมง 8 11 1 20 8 11 1 20
อุตสาหกรรมเกษตร 3 3 43 25 31 12 1 112 2 9 3 14 45 34 31 12 7 129
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 3 3
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 43 25 13 12 1 94 43 25 13 12 1 94
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 18 18 18 18
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 9 3 14 2 9 3 14
รวมทั้งหมด 15 18 4 37 96 106 61 64 13 340 7 13 4 24 118 137 61 64 21 401