ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 4 33 22 59 126 68 2 196 130 101 24 255
วิศวกรรมเครื่องกล 4 7 7 18 18 9 27 22 16 7 45
ปวส.ช่างยนต์ 4 7 7 18 4 7 7 18
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 18 9 27 18 9 27
วิศวกรรมไฟฟ้า 14 9 23 78 47 125 78 61 9 148
ปวส.ไฟฟ้า 14 9 23 14 9 23
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 78 47 125 78 47 125
วิศวกรรมอุตสาหการ 12 6 18 30 12 2 44 30 24 8 62
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 12 6 18 12 6 18
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 30 12 42 30 12 42
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 4 33 22 59 126 68 2 196 130 101 24 255