ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 261 216 261 201 67 1,006 261 216 261 201 67 1,006
บริหารธุรกิจ 90 86 101 85 50 412 90 86 101 85 50 412
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 90 86 101 277 90 86 101 277
บธ.บ.การจัดการ 28 7 35 28 7 35
บธ.บ.การตลาด 33 2 35 33 2 35
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 24 41 65 24 41 65
บัญชี 123 102 118 60 9 412 123 102 118 60 9 412
บช.บ.การบัญชี 123 102 118 60 9 412 123 102 118 60 9 412
ศิลปศาสตร์ 48 28 42 56 8 182 48 28 42 56 8 182
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 21 4 25 21 4 25
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 32 22 30 35 4 123 32 22 30 35 4 123
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 16 6 12 34 16 6 12 34
รวมทั้งหมด 261 216 261 201 67 1,006 261 216 261 201 67 1,006