ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 282 218 177 677 469 441 441 357 17 284 2,009 751 659 441 357 17 461 2,686
วิศวกรรมเครื่องกล 80 58 55 193 85 83 88 75 5 52 388 165 141 88 75 5 107 581
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 26 22 89 41 26 22 89
ปวส.ช่างยนต์ 39 32 33 104 39 32 33 104
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 37 31 35 14 5 1 123 37 31 35 14 5 1 123
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 52 53 61 51 265 48 52 53 61 51 265
วิศวกรรมไฟฟ้า 87 66 49 202 211 218 214 152 8 80 883 298 284 214 152 8 129 1,085
ปวส.ไฟฟ้า 46 32 18 96 46 32 18 96
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 19 10 14 43 19 10 14 43
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 22 24 17 63 22 24 17 63
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 36 33 40 109 36 33 40 109
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 40 37 41 42 8 3 171 40 37 41 42 8 3 171
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 59 63 45 49 28 244 59 63 45 49 28 244
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 76 85 88 61 40 350 76 85 88 61 40 350
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 9 9 9 9
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 58 40 38 136 80 57 57 54 102 350 138 97 57 54 140 486
ปวส.ช่างก่อสร้าง 58 40 38 136 58 40 38 136
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 80 57 57 54 102 350 80 57 57 54 102 350
วิศวกรรมอุตสาหการ 57 54 35 146 93 83 82 76 4 50 388 150 137 82 76 4 85 534
ปวส.ช่างกลโรงงาน 39 32 21 92 39 32 21 92
ปวส.ช่างโลหะ 18 22 14 54 18 22 14 54
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 18 10 32 18 4 1 83 18 10 32 18 4 1 83
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 75 73 50 58 49 305 75 73 50 58 49 305
รวมทั้งหมด 282 218 177 677 469 441 441 357 17 284 2,009 751 659 441 357 17 461 2,686