ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 151 119 113 94 34 511 151 119 113 94 34 511
บริหารธุรกิจ 60 54 62 49 17 242 60 54 62 49 17 242
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 60 54 62 176 60 54 62 176
บธ.บ.การจัดการ 27 11 38 27 11 38
บธ.บ.การตลาด 11 3 14 11 3 14
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 11 3 14 11 3 14
บัญชี 74 52 43 34 10 213 74 52 43 34 10 213
บช.บ.การบัญชี 74 52 43 34 10 213 74 52 43 34 10 213
ศิลปศาสตร์ 17 13 8 11 7 56 17 13 8 11 7 56
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 17 13 8 11 7 56 17 13 8 11 7 56
รวมทั้งหมด 151 119 113 94 34 511 151 119 113 94 34 511