ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 18 14 22 54 68 60 14 2 144 86 74 14 24 198
วิศวกรรมเครื่องกล 15 6 19 40 19 28 4 2 53 34 34 4 21 93
ปวส.ช่างยนต์ 15 6 19 40 15 6 19 40
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 19 28 4 51 19 28 4 51
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 2 2 2 2
วิศวกรรมไฟฟ้า 3 8 3 14 49 32 10 91 52 40 10 3 105
ปวส.ไฟฟ้า 3 8 3 14 3 8 3 14
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 49 32 10 91 49 32 10 91
รวมทั้งหมด 18 14 22 54 68 60 14 2 144 86 74 14 24 198