ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 120 79 22 221 920 725 689 555 43 605 3,537 13 11 11 35 1,053 815 689 555 43 638 3,793
วิศวกรรมเครื่องกล 34 14 19 67 163 138 95 126 185 707 8 4 12 205 152 95 126 208 786
ปวส.ช่างยนต์ 34 14 19 67 34 14 19 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 37 23 20 18 27 125 37 23 20 18 27 125
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 72 66 19 20 36 213 72 66 19 20 36 213
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 54 49 56 88 121 368 54 49 56 88 121 368
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 8 4 12 8 4 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 70 49 2 121 352 292 262 179 7 191 1,283 5 11 7 23 427 352 262 179 7 200 1,427
ปวส.ไฟฟ้า 39 33 1 73 39 33 1 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 31 16 1 48 31 16 1 48
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 63 46 32 141 63 46 32 141
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 57 32 50 139 57 32 50 139
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 32 7 52 91 32 7 52 91
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 73 52 51 71 88 335 73 52 51 71 88 335
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 159 162 129 76 33 559 159 162 129 76 33 559
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 18 18 18 18
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 11 7 23 5 11 7 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 162 118 119 96 22 70 587 162 118 119 96 22 70 587
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 21 21 25 22 7 126 30 21 21 25 22 7 126
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 41 32 20 24 4 121 41 32 20 24 4 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 91 65 78 47 59 340 91 65 78 47 59 340
วิศวกรรมอุตสาหการ 16 16 1 33 243 177 213 154 14 159 960 259 193 213 154 14 160 993
ปวส.ช่างกลโรงงาน 16 16 32 16 16 32
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 32 32 35 24 14 1 138 32 32 35 24 14 1 138
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 68 44 51 55 64 282 68 44 51 55 64 282
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 143 101 127 75 94 540 143 101 127 75 94 540
รวมทั้งหมด 120 79 22 221 920 725 689 555 43 605 3,537 13 11 11 35 1,053 815 689 555 43 638 3,793