ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 10 3 29 42 112 127 68 307 122 130 68 29 349
วิศวกรรมเครื่องกล 10 3 4 17 15 19 9 43 25 22 9 4 60
ปวส.ช่างยนต์ 10 3 4 17 10 3 4 17
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 15 19 9 43 15 19 9 43
วิศวกรรมไฟฟ้า 14 14 60 78 47 185 60 78 47 14 199
ปวส.ไฟฟ้า 14 14 14 14
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 60 78 47 185 60 78 47 185
วิศวกรรมอุตสาหการ 11 11 37 30 12 79 37 30 12 11 90
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 30 12 79 37 30 12 79
รวมทั้งหมด 10 3 29 42 112 127 68 307 122 130 68 29 349