ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 23 23 60 79 52 60 10 261 83 79 52 60 10 284
พืชศาสตร์ 31 2 33 31 2 33
วท.บ.พืชศาสตร์ 31 2 33 31 2 33
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 28 42 28 98 28 42 28 98
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 28 42 28 98 28 42 28 98
วิทยาศาสตร์ 27 26 21 5 5 84 27 26 21 5 5 84
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 27 26 21 5 5 84 27 26 21 5 5 84
สัตวศาสตร์และประมง 17 2 19 17 2 19
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 13 2 15 13 2 15
อุตสาหกรรมเกษตร 23 23 5 11 3 7 1 27 28 11 3 7 1 50
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 23 23 23 23
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 11 3 7 1 27 5 11 3 7 1 27
รวมทั้งหมด 23 23 60 79 52 60 10 261 83 79 52 60 10 284