ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 33 68 19 120 97 144 49 83 15 388 1 1 130 212 49 83 35 509
พืชศาสตร์ 6 16 9 31 22 2 24 6 16 22 11 55
ปวส.พืชศาสตร์ 6 16 9 31 6 16 9 31
วท.บ.พืชศาสตร์ 22 2 24 22 2 24
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 66 109 33 208 66 109 33 208
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 66 109 33 208 66 109 33 208
วิทยาศาสตร์ 10 10 6 11 37 10 10 6 11 37
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 10 6 11 37 10 10 6 11 37
สัตวศาสตร์และประมง 21 32 6 59 26 1 27 21 32 26 7 86
ปวส.สัตวศาสตร์ 15 18 4 37 15 18 4 37
ปวส.ประมง 6 14 2 22 6 14 2 22
วท.บ.ประมง 4 1 5 4 1 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 22 22 22 22
อุตสาหกรรมเกษตร 6 20 4 30 21 25 10 24 12 92 1 1 27 45 10 24 17 123
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 6 20 3 29 6 20 3 29
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 9 6 6 12 44 11 9 6 6 12 44
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 10 16 4 18 48 10 16 4 18 48
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 33 68 19 120 97 144 49 83 15 388 1 1 130 212 49 83 35 509