ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 120 79 22 221 916 725 688 538 42 455 3,364 13 11 11 35 1,049 815 688 538 42 488 3,620
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 118 85 105 81 42 57 488 118 85 105 81 42 57 488
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 21 21 25 22 7 126 30 21 21 25 22 7 126
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 32 7 50 89 32 7 50 89
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 56 32 49 137 56 32 49 137
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 32 32 35 24 13 136 32 32 35 24 13 136
วิศวกรรมเครื่องกล 34 14 19 67 162 138 95 126 145 666 8 4 12 204 152 95 126 168 745
ปวส.ช่างยนต์ 34 14 19 67 34 14 19 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 37 23 20 18 17 115 37 23 20 18 17 115
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 53 49 56 88 95 341 53 49 56 88 95 341
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 72 66 19 20 33 210 72 66 19 20 33 210
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 8 4 12 8 4 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 70 49 2 121 295 260 212 135 99 1,001 5 11 7 23 370 320 212 135 108 1,145
ปวส.ไฟฟ้า 39 33 1 73 39 33 1 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 31 16 1 48 31 16 1 48
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 159 162 129 68 23 541 159 162 129 68 23 541
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 73 52 51 67 65 308 73 52 51 67 65 308
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 63 46 32 141 63 46 32 141
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 11 7 23 5 11 7 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 130 97 98 68 46 439 130 97 98 68 46 439
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 39 32 20 24 2 117 39 32 20 24 2 117
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 91 65 78 44 44 322 91 65 78 44 44 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 16 16 1 33 211 145 178 128 108 770 227 161 178 128 109 803
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
ปวส.ช่างกลโรงงาน 16 16 32 16 16 32
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 143 101 127 75 73 519 143 101 127 75 73 519
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 68 44 51 53 35 251 68 44 51 53 35 251
รวมทั้งหมด 120 79 22 221 916 725 688 538 42 455 3,364 13 11 11 35 1,049 815 688 538 42 488 3,620