ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 379 303 318 296 91 132 1,519 1 4 5 379 304 318 296 91 136 1,524
การออกแบบ 142 101 91 96 30 460 1 4 5 142 102 91 96 34 465
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 50 33 36 33 17 169 50 33 36 33 17 169
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 40 32 28 21 2 123 40 32 28 21 2 123
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 52 36 27 42 11 168 52 36 27 42 11 168
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 1 4 5 1 4 5
เทคโนโลยีศิลป์ 39 37 50 52 42 220 39 37 50 52 42 220
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 30 20 34 39 30 153 30 20 34 39 30 153
ทล.บ.เซรามิก 9 17 16 13 12 67 9 17 16 13 12 67
ศิลปกรรม 81 64 73 67 25 310 81 64 73 67 25 310
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 81 64 73 67 25 310 81 64 73 67 25 310
สถาปัตยกรรม 117 101 104 81 91 35 529 117 101 104 81 91 35 529
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 5 5 5 5
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 42 35 34 34 29 20 194 42 35 34 34 29 20 194
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 75 66 70 47 62 10 330 75 66 70 47 62 10 330
รวมทั้งหมด 379 303 318 296 91 132 1,519 1 4 5 379 304 318 296 91 136 1,524