ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 9 36 2 47 210 210 109 97 25 651 219 246 109 97 27 698
บริหารธุรกิจ 9 36 2 47 111 123 34 34 4 306 120 159 34 34 6 353
ปวส.การจัดการ 9 15 24 9 15 24
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 2 12 10 2 12
ปวส.การตลาด 11 11 11 11
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 111 123 234 111 123 234
บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 23 23 23 23
บริหารธุรกิจ - การตลาด 11 11 11 11
บธ.บ.การจัดการ 22 3 25 22 3 25
บธ.บ.การตลาด 12 1 13 12 1 13
บัญชี 85 78 62 41 18 284 85 78 62 41 18 284
บช.บ.การบัญชี 85 78 62 41 18 284 85 78 62 41 18 284
ศิลปศาสตร์ 14 9 13 22 3 61 14 9 13 22 3 61
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 14 16 1 31 14 16 1 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 2 14 6 6 2 14
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 9 7 16 9 7 16
รวมทั้งหมด 9 36 2 47 210 210 109 97 25 651 219 246 109 97 27 698