ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 16 13 4 33 81 96 76 41 7 301 5 8 13 26 102 117 76 41 24 360
พืชศาสตร์ 9 2 11 13 2 15 4 7 2 13 13 9 13 4 39
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6 2 8 6 2 8
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4 2 6 4 2 6
วท.บ.พืชศาสตร์ 9 9 9 9
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 7 2 13 4 7 2 13
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 11 4 15 55 54 52 161 55 65 52 4 176
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 11 4 15 11 4 15
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 55 54 52 161 55 54 52 161
สัตวศาสตร์และประมง 7 7 14 3 17 7 14 3 24
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 6 6 6
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 7 1 8 7 1 8
วท.บ.ประมง 7 2 9 7 2 9
อุตสาหกรรมเกษตร 26 42 24 14 2 108 1 1 11 13 27 43 24 14 13 121
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 26 42 24 13 2 107 26 42 24 13 2 107
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 1 1
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 11 13 1 1 11 13
รวมทั้งหมด 16 13 4 33 81 96 76 41 7 301 5 8 13 26 102 117 76 41 24 360