ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 11 3 3 17 112 127 68 307 123 130 68 3 324
วิศวกรรมเครื่องกล 11 3 14 15 19 9 43 26 22 9 57
ปวส.ช่างยนต์ 11 3 14 11 3 14
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 15 19 9 43 15 19 9 43
วิศวกรรมไฟฟ้า 60 78 47 185 60 78 47 185
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 60 78 47 185 60 78 47 185
วิศวกรรมอุตสาหการ 3 3 37 30 12 79 37 30 12 3 82
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 30 12 79 37 30 12 79
รวมทั้งหมด 11 3 3 17 112 127 68 307 123 130 68 3 324