จำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 24 เมษายน 2561