จำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 5 มกราคม 2561