จำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560