จำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 11 กรกฏาคม 2562