จำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 20 สิงหาคม 2561