จำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 24 เมษายน 2561