ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 27 239 266 39 333 372 35 124 159 43 89 132 2 2 144 787 931
บริหารธุรกิจ 27 42 69 39 165 204 35 79 114 43 47 90 1 1 144 334 478
ปวส.การจัดการ 18 18 18 18
บธ.บ.การจัดการ 23 23 95 95 52 52 32 32 1 1 203 203
บธ.บ.การตลาด 19 19 52 52 27 27 15 15 113 113
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 27 27 39 39 35 35 43 43 144 144
บัญชี 80 80 152 152 31 31 34 34 1 1 298 298
ปวส.การบัญชี 20 20 20 20
บช.บ.การบัญชี 80 80 132 132 31 31 34 34 1 1 278 278
เรียนรวม 117 117 117 117
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 117 117 117 117
ศิลปศาสตร์ 16 16 14 14 8 8 38 38
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 16 16 14 14 8 8 38 38
รวมทั้งหมด 27 239 266 39 333 372 35 124 159 43 89 132 2 2 144 787 931