ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 33 33 6 6 39 39
วิทยาศาสตร์ 33 33 6 6 39 39
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 33 33 33 33
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 6 6 6 6
รวมทั้งหมด 33 33 6 6 39 39