ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 312 312 433 433 293 293 185 185 11 11 94 94 1,328 1,328
วิศวกรรมไฟฟ้า 172 172 237 237 165 165 71 71 11 11 41 41 697 697
ปวส.ไฟฟ้า 52 52 2 2 54 54
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 24 24 9 9 33 33
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 19 19 11 11 40 40 14 14 11 11 2 2 97 97
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 37 37 34 34 71 71
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 17 17 15 15 20 20 14 14 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 121 121 98 98 96 96 43 43 3 3 361 361
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 15 15 15 15
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 67 67 112 112 63 63 71 71 31 31 344 344
ปวส.ช่างโยธา 20 20 1 1 21 21
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 67 67 92 92 63 63 71 71 30 30 323 323
วิศวกรรมอุตสาหการ 73 73 84 84 65 65 43 43 22 22 287 287
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 11 11 22 22 18 18 16 16 22 22 89 89
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 62 62 62 62 47 47 27 27 198 198
รวมทั้งหมด 312 312 433 433 293 293 185 185 11 11 94 94 1,328 1,328